Versie 1 - 18 september 2019

Privacy Verklaring

Bij Mavelle hechten we veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren wij
jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je
soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je Mavelle als volgt bereiken:

Postadres: Mavelle, Runkstersteenweg 63  - 3500 Hasselt, België
E-mailadres: mavellechoir@gmail.com
telefoon: 0472 41 06 09

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die eventuele persoonsgegevens achterlaat op de website of
zich inschrijft als lid of voor een activiteit (bvb. optreden).

2. Hoe krijgen wij je gegevens?
Bij Mavelle verwerken wij, in het kader van onze activiteiten, soms persoonsgegevens
van onze leden, medewerkers, bezoekers, sympathisanten. Je persoonsgegevens kunnen verzameld
worden via gebruik van onze website, contact- en inschrijvingsformulieren, activiteiten,
lidmaatschap,…

3. Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij

● om lid te worden van onze vereniging (organisatie);
● voor de organisatie van en het versturen van uitnodigingen voor repetities, opleidingen,
vormingen, optredens en andere activiteiten door onszelf of onze provinciale - en nationale
koepel Koor&Stem;
● voor afsluiten van (verplichte) verzekeringen;
● zodat we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen over onze dienst en activiteiten;
● zodat we geanonimiseerd kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden;
● voor analysedoeleinden zodat we ons aanbod optimaal kunnen afstemmen.

4. Welke gegevens houden wij bij?

We vragen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze werking en activiteiten te kunnen
uitvoeren.

Hiervoor vragen we, afhankelijk van het doel, gegevens op zoals bijvoorbeeld voornaam, naam, adres,
e-mail, telefoon, jouw functie (dirigent, bestuurslid),... Soms vragen we ook leeftijd,geslacht,
stemsoort.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd
hebben.

5. Lidmaatschap
In het kader van het lidmaatschap vragen we informatie die nodig is om je zoveel mogelijk te kunnen
begeleiden (bvb leeftijd, stemsoort, ervaring (vorming)), om je te verzekeren en om je gerichte
informatie te kunnen geven.

6. Deelname aan onze activiteiten
Wij verzamelen en verwerken enkel de gegevens die wij van u ontvangen bij de inschrijving voor de
activiteit. De gegevens worden gebruikt voor het vlot verlopen van de activiteit en het bezorgen van
uitnodigingen van andere activiteiten die wij organiseren.

7. Foto’s en video’s
Het is mogelijk dat er sfeerfoto's en -video’s worden genomen die wij kunnen gebruiken voor
verslaggeving in onze gedrukte - of online communicatiekanalen. Voor gerichte beelden wordt vooraf
toestemming gevraagd (bvb. door te vragen te poseren).

Indien je nadien toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neem je contact met
ons op. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

8. Wie verwerkt je gegevens ?
Aan medewerkers van onze organisatie wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die
informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze koepelorganisaties Koor&Stem (provinciaal en
nationaal) om je te verzekeren, te informeren en uit te nodigen voor gerichte vormingen.

Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verwerkt voor analyse en onderzoek

Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bovenvermelde
doeleinden of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

9. Hoe worden gegevens beveiligd?
Wij hebben in het mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of
openbaarmaking.
- Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
- We hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op onze systemen;
- Gegevens op papier worden bewaard achter slot.

10. Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel
waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven, onder meer voor rapportage naar de overheid en tot
zolang de administratie de boekhouding kan opvragen.

11. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website
Onze website maakt gebruik van functionele cookies (kleine stukjes tekst) die ervoor zorgen dat de
website naar behoren functioneert en analytische cookies (bvb Google analytics) om anonieme
gegevens te verzamelen i.v.m. aantal bezoekers, tijdsduur op de site, locatie enz.)

12. Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze
bestanden.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens (die je zelf hebt gegeven) te geven aan jezelf of aan
een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook
daadwerkelijk overdragen aan die andere partij. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen via
bovenstaande contactgegevens. 

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact
met ons op (zie hoger).

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens
omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit
(gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

13. Wijziging privacy statement
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op
onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.